1 jour

 

 

 

 

1 semaine

 

 

 

 

2 semaines

 

   

 

 

3 semaines

 

  

   

 

 

4 semaines

 

  

 

 

5 semaines

 

  

   

 

 

6 semaines

 

  

  

 

 

7 semaines

 

   

    

 

 

2 mois

 

  

 

 

3.5 mois

 

  

   

 

 

4 mois

 

  

   

 

 

5 mois

 

 

 

5.5 mois

Exposition de Poitiers 2013

 

 

6 mois

 

 

 

8 mois

 

 

 

10 mois

 

 

 

11 mois

 

 

Exposition de Limoges 13 avril 2014

 

  

 

 

13 mois

 

 

 

15 mois

 

 

 

20 mois

à l'exposition de Bordeaux 2015

 

 

 

 

22 mois

 

 

 

 

 

L'Exposition De Limoges

 

   

  

   

  

   

 

*

 

2 ans

 

 

 

World Dog Show Milan 2015

 

 

 

  

 

 

 

2 ans 1/2

 

 

 

 

 

 

 

© 2016 Nadine Guerin